http://karinform.uz > Ja'miyet, Maqala > Karinform.uz: LESSON 23

Karinform.uz: LESSON 23


13-06-2018, 00:13 Karinform.uz: LESSON 23

«Karinform.uz: Инглис тилин үйренемиз» рубрикасының жигирма үшинши сабағында жаз мәўсиминде писип жетилисетуғын мийўелердиң инглис тилиндеги аўдармасын үйренемиз.

Apple [ ˈæp.l̩ ] - алма
Pear [ peər ] - алмурт
Grape [ ɡreɪp ] - жүзим
Plum [ plʌm ] - қәрели
Apricot [ ˈeɪ.prɪ.kɒt ] - ерик
Peach [ piːtʃ ] - шабдалы
Cherry [ ˈtʃer.i ] - шийе
Fig [ fɪɡ ] - әнжир
Nut [ nʌt ] - ғоза

Сөзлердиң транскрипциясы www.myefe.ru сайтынан алынды.
«Karinform.uz: Инглис тилин үйренемиз» рубрикасы менен инглис тилине байланыслы қызықлы мағлыўматларды оқыўыңыз ҳәм инглис тили бойынша лексикаңызды байытыўыңыз мүмкин. Бизиң сайтымызды дыққат пенен гүзетип барың, жаңалықлардан хабардар болың ҳәм билимиңизди жетилистириң.

Таярлаған: Сахибжамал Есемуратова
Изге