http://karinform.uz > Ja'miyet, Maqala > Karinform.uz: LESSON 30

Karinform.uz: LESSON 30


8-07-2018, 08:50 Karinform.uz: LESSON 30

«Karinform.uz: Инглис тилин үйренемиз» рубрикасының нәўбеттеги сабағында инсанның минез-қулқын билдириўши сөзлердиң инглис тилиндеги аўдармасын үйренемиз.

Adjectives that describe character
Минез-қулық ҳәм басқа да қәсийетлерди тәрийплеўши келбетликлер


Clever [ ˈklevə(r) ] – ақыллы
Stupid [ ˈstjuːpɪd ] – ақылсыз
Self-confident [ self ] [ ˈkɒnfɪdənt ] – өзине исенген
Patient [ ˈpeɪʃnt ] – шыдамлы
Impatient [ ɪmˈpeɪʃnt ] – шыдамсыз
Honest [ ˈɒnɪst ] – ҳақгөй,расгөй
Determined [ dɪˈtɜːmɪnd ] – тез шешим қабыл ететуғын
Independent [ ˌɪndɪˈpendənt ] – ғәрезсиз түрде ис алып бара алатуғын
Sensible [ ˈsensəbl ] – сезимтал
Moody [ ˈmuː.di ] – ынжық

Сөзлердиң транскрипциясы www. myefe.ru сайтынан алынды.
«Karinform.uz: Инглис тилин үйренемиз» рубрикасы менен инглис тилине байланыслы қызықлы мағлыўматларды оқыўыңыз ҳәм инглис тили бойынша лексикаңызды байытыўыңыз мүмкин. Бизиң сайтымызды дыққат пенен гүзетип барың, жаңалықлардан хабардар болың ҳәм билимиңизди жетилистириң.

Таярлаған: Сахибжамал Есемуратова
Изге