Дизимнен өтиў Кириў
Сайтқа кириў
Бесплатно можно бесплатные программы скачать без регистрации Рецензия на V значит Вендетта у нас на сайте Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайта21-мар, 2018 жыл.
Автор: 1
1010
0
Даўамы 8-ФАКТ. Ҳәриплери оң тәрепке көбирек қыйсайған көринисте жазатуғын инсанлар өзлериниң сезимлерин әтираптағыларға билдиреди.

21-мар, 2018 жыл.
Автор: 1
525
0
Бурынғы өткен заманда бир ҳаял ҳәм оның еки баласы болыпты. Балаларының аты Асан ҳәм Үсан екен. Ҳаял жесир ҳәм кембағал болып, олардың жеўге ҳеш нәрсеси қалмапты. Бир күни ҳаял

18-мар, 2018 жыл.
Автор: 1
639
0
Ерте заманларда бир ақыллы адам Шортанбай тоғайыныӊ ортасындағы орпаӊ гүзар жол менен ешегиниӊ үстинде нан жеп киятыр екен. Абайсыздан нанныӊ бир усағы жерге түсип кетипти. Ол дәрриў ешегинен түсип, сол нанныӊ

03-мар, 2018 жыл.
Автор: 1
582
1
Бурынғы өткен заманда қурғын жасайтуғын адам болып, оның үш баласы бар екен. Арадан ўақыт өтип ол қартайыпты ҳәм бар байлығын балаларына теңдей етип бөлистирип бермекши болыпты. Ҳәммесин

27-фев, 2018 жыл.
Автор: 1
660
0
Бир ананың жалғыз улы бар еди. Ол жалғыз перзентиниң бахты ушын күни-түни жолында пәйик болып, оның бир қабақ шытып муңаймаўы ушын оған қарсы даўысын көтерип сөйлемейтуғын еди. Нәсият берсе де, бир

23-фев, 2018 жыл.
Автор: 1
671
0
Елимиздеги түрли тараўлардағы жаңаланыўлардан кеўилимиз толып қуўансақ та, жүрегимизди қыйнап жүрген бир сораў бизге тынышлық бермейди. Сексен жылдан асламырақ тарийхты өз ишине алған «Қарақалпақстан»

23-фев, 2018 жыл.
Автор: 1
571
0
Хабарыңыз бар, Karinform.uz сайтында жәрияланған «ПОРТАЛ керек пе ямаса ЖУРНАЛИСТ? Журналистиканың төртинши ҳәкимият сыпатындағы орны қайда қалды?» атамасындағы мақала жүдә көп пикир-таласларға себеп

22-фев, 2018 жыл.
Автор: 1
690
0
Бурынлары көлдиң жағасында жарлы бир кемпир ғаррысы менен балықшылық етип күнелтип отырған. Бир күни ғаррысы балық аўлаўға кетип, кемпир бир өзи үйде отырғанда, бир жолбарыс келип, үйдиң

19-фев, 2018 жыл.
Автор: 1
975
3
Телевидение тәсиршеңлиги бойынша ҒХҚ ишинде жоқары орында турады. Сонлықтан, оның аудиториясы кеңирек ҳәм олардың талабы күн сайын артып бармақта. Ал, талапты қанаатландырыў болса ҳәр қандай

19-фев, 2018 жыл.
Автор: 1
674
0
Едигениң заманында патшаның алдына бир балаға таласқан еки ҳаял келеди. Сонда патша Едигеге: - Баланың ҳақыйқый анасын таўып бер, - дегенде, Едиге: - Баланы қақ ортасынан бөлип екеўиңизге бөлип беремен, - дейди.