Дизимнен өтиў Кириў
Сайтқа кириў
Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайтаИнглис тилин тез үйрениўдиң 7 сыры1. Инглис тилин үйрениўде дәслеп сөзлик пәтке айрықша итибар қаратыў керек.
Сөзлик пәтти үйрениў – инглиз тилинде сөйлеўдиң ҳәм оны үйрениўдиң алтын гилти есапланады. Инглис тилинде сөзлик пәт жүдә әҳмийетли. Сөзлик пәт дегенимиз не? Мәселен, үш сөзди алың: photograph, photographer ҳәм photographic. Олар бирдей формада оқылмайды. Себеби, олардың ҳәр қайсысында бир буўын басқаларына қарағанда өзгеше айтылады, яғный пәт түседи.

PHOtograph

phoTOgrapher

photoGRAPHic

Бундай жағдай 2 ямаса оннан да көп буўынлы сөзлердиң ҳәммесинде ушырасады: TEACHer, JaPAN, CHINa, aBOVE, converSAtion, INteresting, imPORtant, deMAND, etCETera.

Инглис тилиндеги қосықты тыңлағаныңызда ямаса фильмлерди тамашалағаныңызда сөзлердеги пәтке итибар бериң. Сизиң биринши қәдемиңиз еситиў ҳәм таныў. Кейин буны әмелде қолланып көриң!

2. Гәплик пәтке әҳмийет қаратыў керек.
Бул инглис тилин үйрениўдиң 2-алтын қағыйдасы. Гәптеги бир сөз басқаларына қарағанда өзгеше, пәт пенен айтылады. Мысалы ушын, We want to go (Бизлер барыўды қәлеймиз).

Бул гәпте ҳәр бир сөзге пәт түсирип оқылмайды. Пәт түсирилген сөз басқаларына қарағанда күшлирек оқылады. Бул гәптеги пәт түскен сөзлер: WANT ҳәм GO.

We WANT to GO.

We WANT to GO to WORK.

We DON'T WANT to GO to WORK.

We DON'T WANT to GO to WORK at NIGHT.

3. Тыңла! Тыңла! Тыңла!
Инглис тилин үйрениўшилер усы тилдеги хабарларды түсиниўге қыйналады. Соған қарамастан, дыққат пенен тыңлаўға ҳәрекет етиң!

4. Тыңламаң!
Тыңлаў бул актив, еситиў бул пассив қубылыс. Радио ямаса арнаўлы бағдарламалардағы аудиомағлыўматларды ериксиз еситип, сөзлерди аңсат түсинип жетиў мүмкин. Мийиңиз еситеди, ақылыңыз тыңлайды ҳәм сиз үйренесиз!

5. Күнине 5 сөз ядлап барың.
Бир жылда 365 күн бар. Егер сиз күнине 5 сөз ядласаңыз жылына 1,825 таза сөз ядлаған боласыз.

5 x 365 = 1,825

Дәптерге ҳәр күни бес сөз жазың ҳәм соларды үйрениң. Нәтийжеде, сизиң сөз байлығыңыз жетилиседи.

6. Ҳәптесине 3.5 саатқа қарағанда күнине 30 минут абзал.
Буны төмендеги математикалық жол менен түсиндирип беремиз:

Аз + Тез > Көп + Арасында

Бул аңсатырақ, себеби күнине 30 минут ажыратыў көп ўақытты талап етпейди. Сиз 30 минут ертерек турың ямаса ярым саат азырақ аўқатланың.

7. Қайта көрип шығың! Қайта көрип шығың! Қайта көрип шығың!
Егер сиз үйренгенлериңизди тәкирарлап турсаңыз, ол 100% ядыңызда қалады. Буның ушын, үйренгенлериңизди жазып қойыўыңыз керек. Соң оған 3 мәрте дыққат пенен қараң:

- 1 күннен соң

- 1 ҳәптеден соң

- 1 айдан соң.

Ҳәрдайым қайталап, өзиңизди тесттен өткерип турың.

Үйрениң, қайталаң, тесттен өткериң!

Интернет материаллары тийкарында таярлаған: Сахибжамал Есемуратова

25-07-2017, 12:58
Көрилди: 1048
Пикирлер: 0
Баспа ушын