Telegram karinform

Мәденият

  • 30.04.2022 17:00
  • 260

Қарақалпақстанлы белгили фотожурналист Ражапбай Саидов ҳаққында

Белгили баспасөз ўәкили, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген журналист, «Еркин Қарақалпақстан» (бурынғы «Совет Қарақалпақстаны») фотохабаршысы Ражапбай Саидовтың (1919-1993 жж.) өмири ҳәм дөретиўшилиги ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Архив иси басқармасы мағлыўматларды жәриялады.

Ражапбай Саидов 1919-жылдың бәҳәринде Төрткүл қаласындағы сүўретшиликти кәсип еткен семьяда туўылды. Балалық дәўиринен-ақ оның сүўретке болған қызығыўшылығы жоқары болды.

Москвадағы (Россия) Луначарский атындағы театр искусствосы институтында билим алды. Институтты тамамлағаннан соң Қарақалпақстаннан барған дәслепки искусство қарлығашлары менен бирге актёрлық дипломын алып қайтқан жас қәнигениң өмири бирден сүўретшиликке арналады ҳәм бул өз алдына бир умытылмас тарийхқа айланады.

Ражапбай Саидов өзиниң қырық жылдан асламырақ өмир жолы даўамында «Еркин Қарақалпақстан» (бурынғы «Совет Қарақалпақстаны») газетасының фотохабаршысы ретинде жумыс иследи. Республикамыздағы гүллән жаңалықлар ҳәм болып атырған ҳәр қыйлы қуўанышлы ўақыяларды фотосүўретлерде сәўлелендирди. Сүўретке түсириўде объектти таңлап билиўин ҳәм принципиаллылығын ашып көрсететуғын көплеген сыпатларға ийе болды. Ол өз қаҳарманларын күтпеген жерден, ҳәрекет яки қуўаныш, толқыў үстинде, тек ўақыттың бир еки секундлиқ бөлеги ишинде сүўретке алыўдың шебери болды.

Усындай тынымсыз өз үстинде ислеўи, жемисли мийнетлериниң нәтийжесинде «Қарақалпақстанға мийнети сиңген журналист» атағына ийе болды.

Ражапбай Саидов өз дәўиринде республика халық хожалығының өсип, раўажланыў жоллары менен тығыз байланысқан ҳәм сийрек ушырасатуғын бай фотоматериаллар архивин өзинде пуқта сақлап келген белгили фотожурналист болып танылды. Бул фотожурналисттиң белгили бир дәўирдиң шежиресин жазыўға қосқан үлкен үлеси болып табылады.

Ражапбай Саидов Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшысы ҳәм мийнет ветераны болған сап ҳужданлы, жоқары маманлықтағы сүўретке түсириўдиң шебери болып тарийх бетлеринде аты қалды.

Қарақалпақстан Республикасы Орайлық Мәмлекетлик архиви, газета ҳәм журналлар фонды материлларынан (Р.Саидовтың фотосуўрети газетадан көширип алынды).

Social

Усыныс етемиз

#KarinformWiki: Луи Жак Манде Дагер

#KarinformWiki: Луи Жак Манде Дагер

Уқсас жаңалықлар

Қарақалпақстанда шарўашылықты раўажландырыў ушын ажыратылған 3 миллиард сумнан аслам кредит қаржылары басқа мақсетлерге сарпланғаны анықланды

Қарақалпақстанда шарўашылықты раўажландырыў ушын ажыратылған 3 миллиард сумнан аслам кредит қаржылары басқа мақсетлерге сарпланғаны анықланды

    Бас прокуратура жанындағы Экономикалық жынаятларға қарсы гүресиў департаментиниң Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тәрепинен өткерилген тергеўге шекемги

Иран аймақларынан қурғақ ҳәм жыллы ҳаўа кирип келиўи күтилмекте – «Өзгидромет» ҳәпте даўамында бақланатуғын ҳаўа райы ҳаққында мағлыўмат берди

Иран аймақларынан қурғақ ҳәм жыллы ҳаўа кирип келиўи күтилмекте – «Өзгидромет» ҳәпте даўамында бақланатуғын ҳаўа райы ҳаққында мағлыўмат берди

    Бүгин, 21-ноябрь күни Өзбекстан бойлап алағат бултлы ҳәм қурғақ ҳаўа райы болыўы күтилмекте. Күндизги ҳаўа

Қарақалпақстанда жүзим экспортынан қанша дәрамат алыўға болады? Экспорт штабы мағлыўмат берди

Қарақалпақстанда жүзим экспортынан қанша дәрамат алыўға болады? Экспорт штабы мағлыўмат берди

    Усы жылдың январь-ноябрь айларында Қарақалпақстан Республикасы бойынша 1 мың 18 тоннадан аслам жүзим экспорты әмелге