Telegram karinform

Жақын ағайинлердиң бирге ислеўи мүмкин болған тараўлары қайсылар?

Өзбекстан Республикасы Мийнет кодексиниң 79-статьясында өз-ара жақын болған ағайинлердиң (ата-аналар, ағалы-инилер, апалы-сиңлилер, ул ҳәм қызлар, ерли-зайыплар,...

Қарақалпақстанда соңғы 30 жылда туўылған нәрестелерге қойылған атлар тарийхы бойынша статистикалық анализ

Жаңа туўылған нәрестеге қойылып атырған атлар ҳаққында статистикалық мағлыўматлар тарийхый ҳәм мәдений ҳәдийселердиң жәмийетке тәсирин анықлаўға...

Кәмилликке тәрбиялаў

Мектеп – муқаддес. Онда мәмлекетимиздиң келешеги тәрбияланып атыр. Оларға илим ҳәм билим бериў менен қатар дөретиўшилик...

Қарақалпақстандағы мектеплер ҳәм районлардың билимлендириў сапасы бойынша рейтинги қандай? (Қала ҳәм районлар кесиминде)

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы Билимлендириў сапасын қадағалаў бойынша мәмлекетлик инспекциясы тәрепинен Өзбекстан Республикасының 14 аймағындағы...

ҒӘРЕЗСИЗЛИК – ҮШИНШИ РЕНЕССАНС ДӘЎИРИНИҢ БЕККЕМ ТАЯНЫШЫ

Ҳәзирги күнде гүллән халқымыз, бәршемиз ушын ең әзиз ҳәм ең қәдирли болған Ғәрезсизлик байрамын «Жаңа Өзбекстанда...

Қабыллаўдағы жаңа тәртип — «Мәмлекетлик грант» ҳәм «Мәмлекетлик грант ҳәм төлемли контракт» бойынша түсиндирме

Өзбекстан Республикасы Президентиниң «2021-2022-оқыў жылында Өзбекстан Республикасының жоқары билимлендириў мәкемелерине оқыўға қабыллаўдың мәмлекетлик буйыртпасы параметрлери ҳаққында»ғы...

Төрткүлли бухгалтердиң саўашларда көрсеткен ерликлери

Урысқа шекем Төрткүлде бухгалтер болып жумыс ислеген және бир қаҳарман жерлесимиз Дмитрий Бернацкий 1941-жылы Армия қатарына...

Тахтакөпир даласынан урысқа атланған ержүрек жерлесимиз

1903-жылдың 15-сентябрь күни туўылған Андриан Абрамович Пищулин урысқа шекем Тахтакөпир районында жасап, усы аймақтың әскерий бөлими...

Жеңис ушын көксин қалқан еткен жаўынгер Жуман Қарақуловтың ҳақыйқый қаҳарманлығы туўралы

1921-жылдың 11-июни күни Қараөзек районының Ахунбабаев колхозында туўылған Жуман Қарақулов аўыллық мектепте баслаўыш тәлим алғаннан соң...

Днепр дәрьясын кешип өтиўде ерлик көрсеткен пулемётшы Инаят Наўрызбаевтың қайталанбас ерлиги туўралы

9-май – Еслеў ҳәм қәдирлеў күни1918-жылдың 18-сентябринде Төрткүл районында туўылған Инаят Наўрызбаев 1941-жылы урысқа бириншилер қатарында...

Social

Усыныс етемиз

Субсидия тийкарында алынған үй-жай кредити ушын ажыратылған қаржыдан дәрамат салығы алынбайды

Субсидия тийкарында алынған үй-жай кредити ушын ажыратылған қаржыдан дәрамат салығы алынбайды