Telegram karinform

Жеңис ушын көксин қалқан еткен жаўынгер Жуман Қарақуловтың ҳақыйқый қаҳарманлығы туўралы

1921-жылдың 11-июни күни Қараөзек районының Ахунбабаев колхозында туўылған Жуман Қарақулов аўыллық мектепте баслаўыш тәлим алғаннан соң...

Днепр дәрьясын кешип өтиўде ерлик көрсеткен пулемётшы Инаят Наўрызбаевтың қайталанбас ерлиги туўралы

9-май – Еслеў ҳәм қәдирлеў күни1918-жылдың 18-сентябринде Төрткүл районында туўылған Инаят Наўрызбаев 1941-жылы урысқа бириншилер қатарында...

Рәсмий ҳүжжетте қазаланып, соңынан аўылға тири қайтқан Қаҳарман ямаса Советлер Аўқамы Қаҳарманы Орынбай Абдуллаев өмиринен үзиндилер

Адамзат тарийхында өшпес из қалдырған Екинши жер жүзилик урыс өзи аз санлы деп есапланатуғын Қарақалпақстан Республикасы...

«Прыжок»: М.К.Нурмухамедовтың тәғдиринен жаңа дәреклер

Жақында Ташкент қаласында тек ғана жергиликли жәмийетшилик емес, ал пайтахттан алыста жасаўшы қәнигелердиң итибарын тартқан әжайып...

Беруний жерленген орынның топырағы Аўғанстаннан Қарақалпақстанға қалай алып келинген?

Барлық дәўирлердиң ең уллы ойшылларының бири, уллы энциклопедист алым Әбиў Райхан Берунийдиң Кат қаласына (ҳәзирги Беруний...

Каспий Аралдың тәғдирин қайталаўы мүмкин бе?

ХХ әсирдеги ең үлкен экологиялық апатшылықлардың бири – Арал теңизиниң дерлик пүткиллей қурып қалыўы болып есапланады....

Тахтакөпир аймағында жасаған Туран жолбарыслары ҳаққында

«Леди» ҳәптелик газетасының 2014-жылы шыққан №44 санында «Из воспоминаний поручка Колушева, 1894 год, Приаралье» деген қатарларға...

Тахтакөпирдиң аты әпсана тулпарлары ҳаққында билесиз бе?

Тахтакөпир районы турғынлары әзелден шарўашылық ҳәм дийқаншылық пенен шуғылланып келген. Район тәбияты шарўашылыққа бейимлескен аймақ болғанлықтан...

«Тахтакөпир» атамасына тийкар болған 117 жыллық тарийхқа ийе көпир ҳаққында билесиз бе?

1904-жылы (1903-жыл деп те айтылады) жергиликли халық күши ҳәм Темирхан болыс, Қәлимбет бай ҳәм т.б. өз...

Ҳаўа райын бақлаў бойынша қарақалпақ халқы тәжирийбесинен мағлыўматлар

Қарақалпақша жыл есабы бойынша «Үш ай тоқсан» 13-декабрьден 13-март аралығында болады. Бул мәўсимде суўық басланып, дәрьяларымызда...

Social

Усыныс етемиз

Нөкистеги көп қабатлы турақ жайлардың биринде жарылыў жүз берди: Бес адам қайтыс болды

Нөкистеги көп қабатлы турақ жайлардың биринде жарылыў жүз берди: Бес адам қайтыс болды