Telegram karinform

«БҮКИРДИ ГӨР ДҮЗЕЙДИ». Кеңесбай Реймов Сағынбай Оразымбетовтың мақалаларына жуўап қайтарды

Makan.uz сайтында жәрияланған «Қарақалпақ баспасөзи қартайып, ҳасасына сүйенип қалды ма? Ямаса ҳүкиметлик басылымлардың бүгинги аянышлы аўҳалы...

«Үрп-әдет»ке айланған иллет ямаса «Қыз алып қашыў» халқымыздың дәстүри емес!

Бурынғы Кеңес ҳүкимети дәўиринде мәденияттан, миллийликтен ҳәм диннен узақластырыў сиясаты алып барылғаны ҳеш кимге сыр емес.Соның...

«Сапар айында сапар қылмаў» шәриятта бар ма?

Ҳәр жылы ҳижрий есаптағы сапар айы келсе, адамлардан: сапар айында сапар қылып болмайды, егер сапар қылса...

ЖАҢА ОҚЫЎ ЖЫЛЫНА ТАЯРМЫЗ (БА?) ямаса усынысларымызға рәсмий жуўап күтемиз

Елимизде быйылғы жыл “Мәрипат ҳәм санлы экономиканы раўажландырыў жылы”деп белгиленди. Мәмлекетлик бағдарламада елимиздиң социаллық-экономикалық тараўларында санлы...

Қарақалпақстанлы ушыўшы-разведкашы Плис Нурпейсовтың урыстағы қаҳарманлықлары ҳаққында нелерди билемиз?

Нурпейсов Плис Қолгелдиевич – 2-Белоруссия фронты 4-ҳаўа күшлери 47-гвардиясы айрықша резведка авиациясы полкының разведкашы ушыўшысы, гвардия...

Устаз журналист Пердегүл Хожамуратова кәсиплеслерине мүрәжат жоллады

Қарақалпалпақстан Республикасына мийнети сиңген журналист Пердегүл Хожамуратова кәсиплеслери болған журналистлерге мүрәжат жоллады. Төменде мүрәжатты толығы менен...

Жасларымызды миллийлигимизден узақластырмайық... Ямаса “BACARDI” ресторанындағы унамсыз ўақыяға көзқарас

Ҳәзирги күнде социаллық тармақларда пайтахтымыздағы BACARDI ресторанында бир топар жаслар тәрепинен, халқымыздың миллий менталитетине жат болған,...

КҮЛКИГЕ ҚАЛҒАН АРАЛ

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң веб-сайтында Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Жазыўшылары аўқамларының ағзасы, устаз журналист Өмирбай Өтеўлиевтиң «Күлкиге қалған...

«Репетитор» билим, мектеп «Аттестат» береди…

ЖУРНАЛИСТ ОЙ САЛАДЫСоңғы жыллары халық билимлендириў тараўында жүргизилип атырған реформалар табыслы әмелге асырылмақта. И.Юсупов атындағы талантлы...

Балалардың логикалық ойлаўы ҳәм есте сақлаўын раўажландыратуғын ойынларды билесиз бе?

Балаларға үзликсиз есап шығартып ямаса қағыйдаларды ядлатып жақсы нәтийжеге ерисиў қыйын. Балалардың логикалық ойлаўы менен есте...

Social

Усыныс етемиз

Нөкистеги көп қабатлы турақ жайлардың биринде жарылыў жүз берди: Бес адам қайтыс болды

Нөкистеги көп қабатлы турақ жайлардың биринде жарылыў жүз берди: Бес адам қайтыс болды