Telegram karinform

Жәмийет

  • 23.09.2022 17:00
  • 68

Мусылманлар басқармасы өзбекстанлыларды Россия-Украина урысында қатнаспаўға шақырды

 

Өзбекстан мусылманлары басқармасы Россия ҳәм Украина сыяқлы урыс болып атырған аймақларда жасап атырған жерлеслеримизди түрли ўәделер, алдаў ҳәм шақырықларға исенбеўге шақырды. Бул бойынша басқарманың Пәтўа орайы билдириў жәриялады.

 

«Айырым терроршы шөлкем ўәкиллери жағдайдан пайдаланып, «жиҳад» даўасы астында ҳәр қыйлы бузғыншылықларға шақырық пенен шықпақта. Тийкарында болса, мусылман адамның өз ўатанын қорғаўдан басқа ҳәр қандай әскерий ҳәрекетлерде қатнасыўы шәрият бойынша орынлы болмайды. Бул ҳаққында мазҳабымыздың уллы алымларының бири Имам Муҳаммад «Ас-Сиярул-кабир» китабында былай деген: «Мусылманлар ғайрыдинлер менен бирлесип, басқа ғайрыдин жәмәәтке қарсы урысыўы орынлы емес», - деп жазылған хабарда.

 

«Бул урысқа «жиҳад» атамасын бериў жаўызлықтан басқа нәрсе емес. Өйткени, Ислам шәриятында жиҳад ушын белгилеп қойылған өзине тән шәрт ҳәм талаплар бар. Егер шәртлер табылмаса, ол ҳеш қандай жиҳад есапланбайды. Оның орнына, ол Исламда ҳарам етилген урыс болады. Оған қатнасқанлар Аллаҳтың шәриятына қарсы шыққан шәйтан әскерлери қатарында болады. Бунда өлтиргенлер жан алыўшы, өлгенлер болса гүнәсы менен жан берген бағыйлар болады», - деп жазылған билдириўде.

 

Атап өтилиўинше, гүреслер, қарама-қарсылықлар, дүньяны қайта бөлисиўге бағдарланған ойынлар ҳәўиж алған бир ўақытта террор ҳәм бузғыншылықлар, тәртипсизлик ҳәм руўхый дағдарыслар ҳәр қашанғыдан қәўипли түске енбекте. «Сонлықтан, бүгинги күнниң мусылман адамы ҳәр қашанғыдан да сергек болыўы зәрүр. Соның менен бирге, адамзат раўажланыўына қәўип салып атырған түрли тил бириктириўлер ҳәм урыслар дәўиринде ҳәр қыйлы алдаўларға араласпаўы керек», - деп атап өтилген басқарманың хабарында.

 

Өзбекстан мусылманлары басқармасы усы сыяқлы тил бириктириўлерге араласыў шәрият бойынша ҳарам есапланатуғынлығын атап өтти. Сондай-ақ, әмелдеги нызамшылықта да сырт мәмлекетлердиң әскерий структуралары, нызамға қайшы диний шөлкемлер ҳәм терроршы топарлар қурамына ағза болыў қадаған етилген.

 

«Жуўмақлап айтқанда, Ислам дини еки жәмәәт арасында урыс басланса, олардан бирине қосылып, оны ҳәўиж алдырыўға емес, ал тынышлыққа ерисиўге шақырады. Буннан келип шығып, биз жерлеслеримизди түрли алдаўшы үгит-нәсиятларға ермеўге, тил бириктириўлерден аўлақ болыўға шақырамыз», - деп жазылған билдириўде.

 

 

Karinform.uz.

Social

Усыныс етемиз

Субсидия тийкарында алынған үй-жай кредити ушын ажыратылған қаржыдан дәрамат салығы алынбайды

Субсидия тийкарында алынған үй-жай кредити ушын ажыратылған қаржыдан дәрамат салығы алынбайды

Уқсас жаңалықлар

Сыртқы мийнет миграциясы агентлиги Россияда болып турған Өзбекстан пуқараларына ескертиў жәриялады

Сыртқы мийнет миграциясы агентлиги Россияда болып турған Өзбекстан пуқараларына ескертиў жәриялады

    Айырым социаллық тармақларда Россия Федерациясы аймақларында мәмлекет тәрепинен рәсмий түрде рухсат берилмеген ғалабалық митинглер өткерилиўи

«Жаслар дәптери»не кирген 833 студенттиң контракт пуллары төлеп берилди

«Жаслар дәптери»не кирген 833 студенттиң контракт пуллары төлеп берилди

    Қарақалпақстан Республикасында жаслардың социаллық-экономикалық машқалалары, олардың пикир ҳәм усынысларын үйрениў, оларға биргеликте шешим табыў мақсетинде

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Аманбай Тлеубаевич Орынбаев

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Аманбай Тлеубаевич Орынбаев

    Аманбай Тлеубаевич Орынбаев 1979-жылы Кегейли районында туўылған. Миллети қарақалпақ. Мағлыўматы жоқары. 2002-жылы Өзбекстан Республикасы Ишки