Telegram karinform

«Едиге» дәстанының ең дәслепки қарақалпақ тилинде баспадан шыққан нусқасының фотосүўретлери жәрияланды

Бердақ атындағы Қарақалпақ әдебияты тарийхы мәмлекетлик музейиниң «Telegram» тармағындағы арнаўлы топарында Қаллы Айымбетов тәрепинен жазып алынған...

Китап жаңалығы: «Қабуснама» қарақалпақ тилинде қайта баспадан шықты

Өзиниң дидактикалық қунлылығы менен пүткил дүньяға белгили Кәйқаўыстың «Қабуснама» шығармасы қарақалпақ тилинде қайтадан баспа жүзин көрди....

Фото + этюд. Художник алтын гүз көринислеринен илҳамланғанда…

Художник Тимур Сулайманов тәбияттың әжайып көринислеринен илҳамланып, этюд ислеў ушын Қарақалпақстанның ең сулыў орынларының бирин сайлады....

Белгили шайыр Сағынбай Ибрагимовтың қарақалпақлар тарийхына байланыслы этнотарийхый эссеси китап болып басылып шықты

Белгили шайыр ҳәм эссеист Сағынбай Ибрагимовтың «Бердақтың «Шежире» дәстаны ҳәм қарақалпақлар тарийхы» атамасындағы этнотарийхый эссеси китап...

НМПИде Ҳусайн Жовид атындағы Әзербайжан мәденияты ҳәм әдебияты орайы ашылды

Усы жылдың 20-21-октябрь күнлери Әзербайжан Республикасының Өзбекстандағы елшиханасы жанындағы Ҳайдар Алиев атындағы Әзербайжан мәденияты орайының басламасы...

Амал мерекеси – Наўрыз жаршысы

Бүгин, 13-март күни Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында «Амал мерекеси – Наўрыз жаршысы» атамасында әдебий-композициялық...

Қарақалпақ əдебияты Əзербайжанда үгит-нəсиятланбақта (тарийхый-мəдений байланыслар ҳəм келешекке қойылған қəдемлер)

ХХІ әсир – халқымыздың дүнья кеңислигине шығыўына кең имканиятлар жаратты. Жаңа жүзжыллық – «информация әсири» сыпатында...

Китап жаңалығы: Халқымыз сүйген шайыр Ширин Халмуратованың жаңа китабы баспадан шықты

Жигирмаланшы әсир қарақалпақ әдебиятына өзине тән ҳаўаз бенен кирип келген талантлы шайырлардың бири Ширин Халмуратованың жаңа...

Китап жаңалығы: «Кишкене шаҳзада» – қарақалпақ тилинде

Антуан де Сент Экзюпери – ХХ әсирдиң 30-40-жылларында дүнья көркем әдебияты классикасына айналған шығармаларды дөреткен белгили...

Дүньяның 300 ден аслам тиллерине аўдармаланған китап енди қарақалпақ тилинде – «Кишкене шаҳзада»

Белгили француз жазыўшысы Антуан де Сент-Экзюперидиң «Кишкене шаҳзада» шығармасы талантлы жазыўшы Гүлнара Ибрагимова тәрепинен рус тилинен...

Social

Усыныс етемиз

Президент «тонировка» мәселесине тоқталды

Президент «тонировка» мәселесине тоқталды