Telegram karinform

30-апрель - улыўма халықлық шембилик күни

фото: xs.uz Ҳүкиметтиң 2022-жыл 26-апрель күнги бийлигине муўапық, 2022-жыл 30-апрель күни «Мәҳәлле абатлығы – ел абаданлығы»...

Қарақалпақстанлы художниктиң «Реңлер драматургиясы» атлы жеке көргизбесиниң ашылыўы болып өтти

Қарақалпақстан Республикасы тарийхы ҳәм мәденияты мәмлекетлик музейинде Өзбекстан Әдебий дөретиўшилер аўқамы ағзасы, жас талантлы художник Тимур...

Буннан былай мәмлекетлик шөлкем хызметкерлери жергиликли саяхатқа шығыўы ушын 20% шегирме бериледи

«Усы жылы Наўрыз байрамы мүнәсибети менен қосымша дем алыс күнлери белгиленгенлиги, 250 мийманхана ҳәм музейлер халыққа...

«Едиге» дәстанының ең дәслепки қарақалпақ тилинде баспадан шыққан нусқасының фотосүўретлери жәрияланды

Бердақ атындағы Қарақалпақ әдебияты тарийхы мәмлекетлик музейиниң «Telegram» тармағындағы арнаўлы топарында Қаллы Айымбетов тәрепинен жазып алынған...

Китап жаңалығы: «Қабуснама» қарақалпақ тилинде қайта баспадан шықты

Өзиниң дидактикалық қунлылығы менен пүткил дүньяға белгили Кәйқаўыстың «Қабуснама» шығармасы қарақалпақ тилинде қайтадан баспа жүзин көрди....

Фото + этюд. Художник алтын гүз көринислеринен илҳамланғанда…

Художник Тимур Сулайманов тәбияттың әжайып көринислеринен илҳамланып, этюд ислеў ушын Қарақалпақстанның ең сулыў орынларының бирин сайлады....

Белгили шайыр Сағынбай Ибрагимовтың қарақалпақлар тарийхына байланыслы этнотарийхый эссеси китап болып басылып шықты

Белгили шайыр ҳәм эссеист Сағынбай Ибрагимовтың «Бердақтың «Шежире» дәстаны ҳәм қарақалпақлар тарийхы» атамасындағы этнотарийхый эссеси китап...

НМПИде Ҳусайн Жовид атындағы Әзербайжан мәденияты ҳәм әдебияты орайы ашылды

Усы жылдың 20-21-октябрь күнлери Әзербайжан Республикасының Өзбекстандағы елшиханасы жанындағы Ҳайдар Алиев атындағы Әзербайжан мәденияты орайының басламасы...

Амал мерекеси – Наўрыз жаршысы

Бүгин, 13-март күни Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында «Амал мерекеси – Наўрыз жаршысы» атамасында әдебий-композициялық...

Қарақалпақ əдебияты Əзербайжанда үгит-нəсиятланбақта (тарийхый-мəдений байланыслар ҳəм келешекке қойылған қəдемлер)

ХХІ әсир – халқымыздың дүнья кеңислигине шығыўына кең имканиятлар жаратты. Жаңа жүзжыллық – «информация әсири» сыпатында...

Social

Усыныс етемиз

#KarinformWiki: Луи Жак Манде Дагер

#KarinformWiki: Луи Жак Манде Дагер